"พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับ CCTV”

"พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับ CCTV”

"พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับ CCTV”
คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง “พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่เกี่ยวข้องกับ CCTV” จัดขึ้นโดย สมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย (iCA) ร่วมกับ สวทช. ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.มนต์ศักดิ์ โซ่เจริญธรรม ผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และที่ปรึกษาเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และผศ.ดร.สุภาภรณ์ เกียรติสิน หัวหน้าสาขาการจัดการสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมตอบข้อซักถามในหัวข้อ "พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแนวปฏิบัติข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ CCTV" และหัวข้อ "AI Ethics กับ CCTV และการวิเคราะห์ภาระความรับผิดชอบทางกฎหมาย ของผู้ประกอบการแต่ละส่วนใน CCTV Value chain"  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมอีกกิจกรรมในนามสมาคมระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย (iCA)  และ สวทช.