2019 Bosch Certified Partners Awards

2019 Bosch Certified Partners Awards

คุณกฤษฏา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงานเดินทางเข้าร่วมงาน 2019 Bosch Certified Partners Awards ภายในปีนี้ทางบริษัทฯ ยังได้รับรางวัล The Best Video Systems Award 2019 จากทาง Bosch อีกด้วยค่ะ