ASEAN-ROK Ministerial Meetings

ASEAN-ROK Ministerial Meetings

การประชุม ASEAN - ROK Ministerial Roundtable on Public Service Innovation ณ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2562 เนื่องในวาระโอกาสครบรอบการเจริญความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีครบรอบ 30 ปี โดยภายในการจัดงานครั้งนี้ คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด และคณะนายกเทศมตรีนครเกาะสมุยและคณะนายกเทศมตรีนครสุราษฎร์ธานี ได้มีโอกาสร่วมงานพร้อมพบปะกับคณะเดินทาง ฯพณฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA)