Connected Technologies in a Digital Transportation World โดยกระทรวงคมนาคม

Connected Technologies in a Digital Transportation World โดยกระทรวงคมนาคม

ภายในงาน "Connected Technologies in a Digital Transportation World"  Honeywell ร่วมเป็นส่วนสำคัญของงานในการถ่ายทอด Solution ต่าง ๆ ให้ภาครัฐ  นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานสัมมนาเชิงวิชาการ “เทคโนโลยีการเชื่อมต่อในโลกแห่งการขนส่งดิจิทัล (Connected technologies)” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 โดยมี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ นายกฤชเทพ สิมลี รองปลัดกระทรวงฯ นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ นายสราวุธ ทรงศิวิไล นางอัมพวัน วรรณโก ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯนายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ กล่าวว่า จากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ที่ก้าวเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล อีกทั้งนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน

โดยเน้นการใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์แทนการเน้นทรัพยากรพื้นฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน กระทรวงคมนาคมได้จัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) มุ่งสู่การขนส่งที่ยั่งยืน ในอนาคตระบบคมนาคมขนส่งจะเป็นระบบที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนทุกคน สามารถเข้าถึงได้ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะและระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุม ทั่วถึง และเท่าเทียม ทั้งในด้านการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการการเดินทาง ขนส่งสินค้า โดยเน้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ใน การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021 โดยมุ่งสร้างสรรค์ พัฒนานวัตกรรมบนพื้นฐานดิจิทัล เพื่อยกระดับภารกิจการคมนาคมให้สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างก้าวกระโดด ทั้งด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการเติบโตแบบมีส่วนร่วม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ของภาครัฐ อย่างยั่งยืน งานสัมมนาฯ จัดขึ้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในการรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก นโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของประเทศ ระยะ 20 ปี และแผนพัฒนาคมนาคมดิจิทัล 2021 โดยถ่ายทอดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของระบบการขนส่งและจราจรดิจิทัลในระดับสากลให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างเครือข่ายและความร่วมมือด้านงานวิชาการกับองค์กรภายนอก