การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11

การประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 คณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้เดินทางมาเยี่ยมชม บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เนื่องด้วยทางบริษัท ฯ ผ่านการคัดเลือกในรอบแรก ในการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 โดยในปี 2561 ทางบริษัท ฯ สามารถคว้ารางวัล SME ดีเด่นประจำปี 2561  งานประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ค้นหาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เพื่อเสริมฐานเศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง สู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ  คัดเลือกผู้ประกอบการ SME ที่มีการดำเนินกิจการอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ดี มีความโปร่งใส และมีธรรมาภิบาล