การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Smart City

การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Smart City

คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ประจำปี ๒๕๖๒ หลักสูตร “การบริหารงานภาครัฐอัจฉริยะ” ณ ห้องประชุมเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ชั้น ๒ โดยมี นายธีระกิจ หวังมุทิตากุล นายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อขับเคลื่อนไปสู่เทศบาลดิจิทัล อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงานของภาครัฐ ตามนโยบายประเทศไทย ๔.๐ ในการพัฒนาประเทศ ให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ Smart City และการศึกษาดูงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบเมือง Smart City ในการพัฒนาเทศบาลไปสู่เทศบาลดิจิทัล