การเปิดตัวสมาคมระบบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย

การเปิดตัวสมาคมระบบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย

การเปิดตัวสมาคมระบบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะไทย Thai Intelligent CCTV Association หรือ ICA ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 โดยทางสมาคมมีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2556 ภายใต้ชื่อเดิม CCTV Consortium โดย สวทช . หรือ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ให้การสนับสนับสนุนงบประมาณและเป็นศูนย์กลางในการรวมกลุ่มรัฐ เอกชน นักวิชาการ และอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันวิจัย ผลักดัน พัฒนา สร้าง CCTV Analytics ของประเทศ รวมถึงการสร้าง platform กลาง ในการสร้างมาตรฐาน และผลักดันนโยบาย โดยมุ่งหวังลดต้นทุนการนำเข้าและสามารถ customize โปรแกรม ให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในประเทศ ปัจจุบัน ICA มีสมาชิกเข้าร่วมกว่า 50 บริษัท และมีอาจารย์ นักวิจัย ผู้ใช้งาน มากกว่าห้าร้อยคน ร่วมมือกันภายใต้วิสัยทัศน์ สร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการประมวลผลภาพและวิดิทัศน์ให้เกิดการวิจัย พัฒนา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ และในวันนี้เราได้ก้าวสู่การเป็นสมาคมฯ อย่างสมบูรณ์แบบ