คุณกฤษฎา ปานบำรุง ได้รับโอกาสจากทาง Depa Digital Infrastructure Fund ให้เสนอ Solution Smart city แก่เมืองพัทยา

คุณกฤษฎา ปานบำรุง ได้รับโอกาสจากทาง Depa Digital Infrastructure Fund ให้เสนอ Solution Smart city แก่เมืองพัทยา

คุณกฤษฎา ปานบำรุง ได้รับโอกาสจากทาง Depa Digital Infrastructure Fund ให้เสนอ Solution Smart city แก่เมืองพัทยา  ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทาง Depa Digital Infrastructure Fund และ ท่านนายกเมืองพัทยา พลตำรวจตรี อนันต์ ปริญญาตรี และท่านผู้บริหารเมืองพัทยาทุกท่านที่ให้โอกาส บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนอ Solution Smart City แก่เมืองพัทยา