งาน Thailand NB-loT Alliance Summit 2018 @BITEC

งาน Thailand NB-loT Alliance Summit 2018 @BITEC

งาน Thailand NB-loT Alliance Summit ที่จัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2561 โดยความร่วมมืิอระหว่าง Huawei Technologies Co., Ltd. และ Fuzhou Internet of Things Open Lab จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับสมาคม Asian Professional Security Association, Asean Business Association, Thai Intelligent CCTV Association, Thailand IOT Association, Association of Security Council, Association of Security Administrator of Thailand และ Association of Northern Security Entrepreneurs เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านนวัตกรรม NB-IOT, SMART CITY และ THAILAND 4.0 ให้แก่ผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัยไทย ซึ่งคุณ กฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานภายในครั้งนี้ด้วย Thailand NB-IoT Alliance Summit ปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนต่างให้ความสำคัญ ในอนาตตเราคงได้เห็น Smart city 4.0 แบบสมบูรณ์เร็ว ๆ นี้ค่ะ