ทีมงาน CCTV(Thailand) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายภายในงาน Fiber Optic Network

ทีมงาน CCTV(Thailand) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายภายในงาน Fiber Optic Network

ทีมงาน CCTV(Thailand) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมบรรยายภายในงาน Fiber Optic Network โดยบรรยายร่วมกับ

1. AIS : Advance Info Service
2. Widen Trading 
3. Allied Telesis Thailand 

5 Mar 2019 14:00 – 17:00 Prepare Lab for OJT
6 Mar 2019 08:30 – 09:00 Registration


09:00 – 09:30 LAN-WAN Network
09:30 – 10:20 Fiber Optic Installation and Maintenance
10:20 – 10:30 Break
10:30 – 11:15 Fiber Optic Cable, Material, Test Tool
11:15 - 12:00 CCTV Network
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 15:00 OJT Fiber Optic Installation and Maintenance
15:00 – 16:00 OJT L2-Switch & CCTV
16:00 – 17:00 OJT Test Tool

จำนวนวิทยากร 7 ท่าน
1.นำยประยุทธ์ ตั้งวิไลเสถียร
2.นำยอนุสรณ์ สะท้ำนไหว
3.นำยบุญเลิศ พิพัฒน์ชลธี
4.นำยธวัช ภักดีกิจ
5.นำยปรัศนำ เขียวยะ
6.นำยกิตติภัค วำนิจจะกูล
7.นำยวรศักดิ์ ศิริเดชำดิลก