สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC2018) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC2018) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

วันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NAC2018) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี ภายในงานประชุมวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561 (NSTDA Annual Conference : NAC 2018) ภายใต้หัวข้อ “ตอบโจทย์ประเทศไทยด้วยงานวิจัยประเด็นมุ่งเน้น” คุณ กฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมภายในงานครั้งนี้และเข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งถวายกล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการส่วนพระองค์ สวทช.กำลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวข้ามขีดจำกัดและมุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 ซึ่งถือเป็นโจทย์สำคัญของประเทศ มุ่งเน้นไปยัง 5 กลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่ 1.อาหารเพื่ออนาคต 2.ระบบขนส่งสมัยใหม่ 3.การสร้างเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนไทย 4.เคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ และ 5.นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยั่งยืน ซึ่ง สวทช.จะใช้ศักยภาพของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆ และผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป