2019 Bosch Certified Partners Awards

2019 Bosch Certified Partners Awards

คุณกฤษฏา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมงาน 2019 Bosch Certified Partners Awards และร่วมถ่ายภาพกับกล้องวงจรปิด Mickey หนึ่งในผลิตภัณฑ์ล่าสุดจากทาง Bosch