Kick Off ISO 9001:2015 เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ

Kick Off ISO 9001:2015 เข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ

ทางบริษัทมีเป้าหมาย เข้าสู่ระบบบริหาร คุณภาพ ISO 9001:2015 ในปี 2560 โดย เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ได้เริ่มดำเนิน กิจกรรม Kick Off ISO 9001:2015 เพื่อ เป็นการประกาศว่า องค์กรเริ่มมีการปฏิบัติงาน ตามระบบมาตรฐานระดับโลก มาตรฐานระบบ บริหารจัดการคุณภาพที่ได้รับการยอมรับมาก ที่สุดและในเดือนมิถุนายน 2560 ทางบริษัทจะ เข้าร่วมการประกวดสุดยอด SME โดยทาง บริษัทหวัง ให้การทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิ ภาพมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้ามีความยึดมั่นเชื่อถือ ว่าองค์กรมีความแข็งแรงและพร้อมที่สร้างความ สำเร็จ ไปด้วยกัน