PKCD ภูเก็ตพัฒนาเมือง จากการรวมตัวของประชาชนที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

PKCD ภูเก็ตพัฒนาเมือง จากการรวมตัวของประชาชนที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด เข้าชมบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด (Phuket City Development : PKCD) โดยทาง PKCD ได้จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของประชาชนที่ประกอบธุรกิจในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยร่วมมือกับทางภาครัฐ และเอกชน วางแผนพัฒนาเมืองภูเก็ตตามแนวคิด การเติบโตอย่างชาญฉลาด หรือ Smart Growth และการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่ง หรือ Transit-Oriented Development (TOD) แนวคิดในการวางผังและพัฒนาเมืองที่ประเทศชั้นนำทั่วโลกต่างนำมาใช้ในการออกแบบและกระตุ้นเศรษฐกิจของเมือง ซึ่งบริษัท PKCD ได้จัดตั้งขึ้นภายใต้แนวคิด “วิสาหกิจเพื่อสังคม”

โดยจะร่วมมือกับภาครัฐ และภาคเอกชนในทุกระดับ เพื่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เทียบเท่าเมืองท่องเที่ยวชั้นนำระดับโลก

เป้าหมาย ระยะ 10 ปี จังหวัดภูเก็ตจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีในแต่ละด้าน เทียบเท่าเมืองท่องเที่ยวชั้นนําในระดับโลก