Smart City Thailand Roadshow @ยะลา

Smart City Thailand Roadshow @ยะลา

คุณกฤษฎา ปานบำรุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีซีทีวี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทีมงานเดินทางไปร่วมงานและออกบูธภายในงาน Smart City Thailand Roadshow @ยะลา งานประชุมสัมมนาพร้อมการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้าน Smart City ภายในงานมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายท่านบรรยายเรื่องนโยบายและส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ใน Smart City ด้านต่างๆ ภายในงานยังมีการจัดแสดงเทคโนโลยีสำหรับ Smart City และมีผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านคอยอธิบายให้ความรู้แก่ทุกท่านที่สนใจอีกด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจในการร่วมฟังบรรยายและร่วมชมงานจำนวนมาก