ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

DOWNLOAD ใบสมัครออนไลน์ 

(สำหรับผู้สนใจร่วมงานกับเรา รบกวนดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมนำมาในวันนัดสัมภาษณ์งาน)

1. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Technical Support จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียดของงาน

-ให้การสนับสนุน Sale Dealer ในการนำเสนอสินค้าและสาธิตสินค้าที่นำเสนอได้

-ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคลูกค้าและคู่ค้า

-จัดการฝึกอบรมความรู้ทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทจัดหน่ายให้กับทางลูกค้าได้

-ดุแลระบบ CCTV ผ่านOnline ให้กับทางลูกค้าได้

-จัดเตรียมและจัดทำเอกสารรายงานการให้บริการแก่ลูกค้า

-เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งในทั้งนอกบริษัท

-ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

-เพศ ช/ญ อายุ 22 ปี ขึ้นไป

-ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์

-สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

-มีความรับผิดชอบ ติดตามที่ได้มอบหมายให้บรรลุเป้าหมายระยะเวลากำหนด

-ความซื่อสัตย์ สุจริต

-มีประสบการณ์ทางด้าน CCTV ,Fire Alarm หรือ ระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านอื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

2. เจ้าหน้าที่หน้าที่บำรุงรักษาอาคารสำนักงาน IT Support จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

-ให้บริการ ดูแล แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบ IT

-ซ่อมบำรุง (Maintain) อุปกรณ์คอมคอมพิวเตอร์ (computer PC/Notebook),เครือข่าย

 (Networking),อินเตอร์เน็ต(internet),ไวรเล็ซ(Wireless)อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้

-ติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมตามการร้องขอ

-ตรวจเช็คและบำรุงรักษา ระบบ computer Sever Database,Application Service และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องได้

-ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

-เพศ ช/ญ อายุ 22 ปี ขึ้นไป

-ปริญญาตรี  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์,สาขาวิศวกรรม ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้

-มีความรับผิดชอบ ติดตามที่ได้มอบหมายให้บรรลุ

เป้าหมายระยะเวลากำหนด

-ความซื่อสัตย์ สุจริต

-มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ